गृह कर्ज


उद्देश स्वतःचे घर बांधणीकरीता.
अकृशिक जमीन घर बांधणीकरीता खरेदी करण्यासाठी (विहित कालावधीमध्ये सदर जागेवर घर बांधण्याची हमी देणारे बंधपत्र देणे आवश्यक आहे )
बांधून तयार अथवा बांधकाम सुरु असलेला निवासीगाळा खरेदी करणेसाठी
जुने घर अथवा निवासीगाळा खरेदी करणेसाठी.
अन्य आर्थिक संस्था / बॅंकेकडील गृह कर्ज हस्तांतर करणे करीता.
पात्रता * नियमित उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती, नोकरदार व्यक्ती, व्यापारी, स्वयंरोजगारी व व्यावसायिक
खरेदी करण्यात येणारी मालमत्ता संयुक्त नावावर नोंदणीकृत असल्यास सर्व संयुक्त मालक हे कर्जदार राहतील.
अर्जदाराचे उत्पन्न कर्जाकरिता पुरेसे नसल्यास त्याच्या कुटुंबातील अन्य सदस्य (पती/पत्नी/वडील/आई/मुलगा/मुलगी) संयुक्त कर्जदार म्हणून राहू शकशील.
पगारी उत्पन्न असलेल्या कर्जदाराचे वय ५० हून अधिक असल्यास आणि व्यावसायिक कर्जदाराचे वय ६० वर्षापेक्षा जास्त असल्यास कर्जदाराचा नियमित उत्पन्न असलेला कर्जदाराचा मुलगा अथवा मुलगी संयुक्त कर्जदार होणे आवश्यक राहील.
कर्ज रक्कम ₹ ५ लाखांपासून ते ₹ ७० लाखांपर्यंत.
मार्जिन नवीन घर अथवा निवासीगाळा : खरेदी रकमेच्या २० %
जुने घर अथवा निवासीगाळा : बाजारमूल्य आणि करारमूल्य यापैकी कमी असणार्या रकमेवर २० % (खरेदी करण्यात येणारी घर अथवा निवासी गाळ्याचे बांधकाम २० वर्षापेक्षा जास्त जुने नसावे आणि सदर इमारतीचे उर्वरित आयुष्य ३० वर्षापेक्षा कमी नसावे )
परतफेडीचा कालावधी १५ वर्षांपर्यंत. (अपवादात्मक प्रकरणात १८ वर्षांपर्यंत वाढविता येईल).
इतर बँका अथवा आर्थिक संस्थांकडून घेतलेले गृह कर्जाचे हस्तांतराच्या प्रकरणात परतफेडीचा कालावधी मूळ कर्जाच्या उर्वरित कालावधी इतका राहील.
तारण खरेदी करण्यात येणाऱ्या मालमत्तेचे नोंदणीकृत अथवा साधे गहाणखत.
जामीनदार कर्ज रकमेस जामीन राहण्यास योग्य उत्पन्न स्त्रोत व पद असलेले तसेच बँकेस मान्य होणारा एक जमीनदार.
Collaterals आवश्यक नाही परंतु गरज भासल्यास बँक अतिरिक्त तारण मागण्याचा हक्क राखून ठेवीत आहे.
प्रक्रिया शुल्क कर्ज मंजूर रकमेच्या ०.४० % + सेवा कर.
Subscription of Bank's Share 2.50%
Pre-payment Charges लागू नाही.

अटी व शर्ती लागू
जादा माहितीसाठी नजीकच्या शाखेशी संपर्क करावा.


Follow Us

        संपर्क करा :    मुख्य कार्यालय     0251-2316641, 0251-2315995 0251-2220700  |   ए.टी.एम. संबंधी     0251-2219008  |   टोल फ्री     18002331919 (सकाळी ९ ते सायंकाळी ६, कामकाजाच्या दिवशी )  |     response@kalyanjanata.in